Dialog: Definisjon av anlegg

Foranliggende nett

For å kunne dimensjonere anlegget i henhold til gjeldende regelverk må FEBDOK vite kortslutningsnivået ved installasjonens startpunkt. Normalt vil man oppgi største og minste kortslutningsstrømmer og tilhørende cos phi. Det er altså IKKE snakk om cos phi for belastningen, men forholdet mellom resistanser og reaktanser i transformatorer og kabler som ligger foran (oppstrøms) det aktuelle anlegget.

Maks. 3p kortslutning

Her taster du inn maksimal trepolt kortslutningsstrøm (eller maksimal topolt kortslutningsstrøm dersom første fordeling bare har to faser), og tilhørende cos phi.

Min. 2p kortslutning

Her taster du inn minste topolte kortslutningsstrøm, og tilhørende cos phi.

 

Dersom du har oppgitt foranliggende impedanser i stedet for kortslutningsstrømmer, kan du legge disse inn ved å klikke på Avansert visning på/av. FEBDOK beregner da tilhørende kortslutningsstrømmer.

 

Definisjon_av_anlegg-avansert_visning.png

Har du rotet det til, og allikevel vil legge inn defaultverdier, klikker du på knappen som er ringet inn med blått på figuren ovenfor.

Største dimensjonerende jordfeilstrøm, Id max [mA]

FEBDOK foreslår 1000 mA, noe som kan forventes ved en forsyningstransformator på 500 kVA.

Netteier vil normalt oppgi denne verdien, og NEK 400 sier at vi kan forvente en maksimal jordfeilstrøm ved første jordfeil på 2 mA per kVA for forsyningstransformatoren. Verdien brukes til å beregne maksimal jordovergangsresistans for jordelektroden.

Minste dimensjonerende jordfeilstrøm, Id min [mA]

FEBDOK foreslår 250 mA, noe som kan forventes ved en forsyningstransformator på 500 kVA.

Netteier vil normalt oppgi denne verdien, og NEK 400 sier at vi kan regne med en første jordfeilstrøm ned mot 0,5 mA per kVA for forsyningstransformatoren. Verdien brukes ikke til noen beregninger, men dersom vi ønsker utkobling ved første jordfeil, bør vi ikke velge jordfeilvern med større nominell utløsesstrøm enn denne verdien.

Maksimal jordovergangsresistans for jordelektroden, Ra (uten jordfeilvern) [Ohm]

Denne verdien beregnes på grunnlag av største dimensjonerende jordfeilstrøm, og maksimal forventet berøringsspenning.

Kommentar

Her kan du skrive kommentarer til kortslutningsstrømmene. Hvis du for eksempel har målt disse verdiene selv, kan du skrive en kommentar om hvordan du har kommet fram til resultatene. Kommentarene blir skrevet ut sammen med hoveddataene.

Data oppgitt den

Her kan du skrive inn datoen du fikk oppgitt kortslutningsstrømmene. FEBDOK bruker dags dato som standardverdi. Ved å klikke på pila får du fram en kalender hvor du kan velge dato.

Referanse netteier

Her skriver du inn telefonnummer eller navn på den person du har hatt kontakt med hos netteieren. Dette kan være en viktig dokumentasjon dersom det i ettertid oppstår usikkerhet om verdiene.

Akseptere data

Når du har lagt inn data for det foranliggende nettet må du klikke på Akseptere data. Dette må du også gjøre når du har lagt inn data for eventuelle transformatorer. Hvis ikke vil ikke FEBDOK bruke disse verdiene i beregningene.

Definisjon_av_anlegg-akseptere_data.png

Nullstill data

Dersom du vil legge inn data på nytt klikker du på den høyre knappen som er vist på figuren ovenfor.

Du kan eventuelt også klikke på knappen Gjenopprett default verdier øverst i høyre hjørne på skjermbildet.